200519115345.jpg

 

 하노이시 건설국은 외국 개인 및 조직에 대한 소유를 인정하는 시내의 주택 10개 안건을 새롭게 발표했다.

<Hà Đông 구 (5 건)>

◇ Dương Nội 신도시 구 A 지역의 구획 "CT6"아파트 A 동 · B 동 (Cong trinh nha o cao tang tai lo dat ky hieu CT6 (khoi A va B) - Khu do thi moi Duong Noi (khu A) )

Hà Đông 지역 행정 센터 Lot VIII의 구획 "14"의 하노이 · 라디오 · 텔레비전 방송국 복합 시설 (Toa nha hon hop Dai Phat thanh va Truyen hinh Ha Noi)

Kien Hung 신도시 구 C 구역 건설 안건 (Du an dau tu xay dung khu C - Khu do thi moi Kien Hung)

Le Trong Tan - Park 시티 신도시 구 안건의 맨션 (Chung cu cao tang thuoc du an Khu do thi moi Le Trong Tan - Park City)

Van Khe 신도시 구 확장 안건 (Du an Khu do thi moi Van Khe mo rong)

 

<Nam Từ Liêm 구 (3 건)>

◇ 골든 팰리스 A (Golden Palace A) 복합 시설 안건의 HH2-1 아파트 HH2-1A 동 (Toa nha HH2-1A cua cong trinh chung cu HH2-1 thuoc du an Cong vien giai tri, truong hoc va to hop nha o, thuong mai dich vu Golden Palace A)

◇ 돌핀 플라자 복합 시설 안건 (Du an to hop can ho cao cap va van phong lam viec Dolphin Plaza)

◇ 경남 하노이 랜드 마크 타워 (Keangnam Hanoi Landmark Tower)

 

< Thanh Xuan 구 (1 건)>

Nhan Chinh 지역 Le Van Luong 거리 25 번지의 복합 시설 (25 Le Van Luong, phuong Nhan Chinh)

<Nam Từ Liêm  구 · Cau Giay 구 (1 건)>

◇ Cau Giay 신도시 구 구획 'D14'의 복합 시설 안건 "에코 파크 뷰 '(Du an nha o cao tang, van phong luu tru, can ho du lich va thuong mai Eco Park View)

하노이시 건설국은 이에 앞서 2019 년 11 월 외국의 개인과 조직의 구매 · 소유가 인정되는 주택 17개 안건을 공표한 바 있다.
- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 http://www.vinahanin.com

 

 

 

 

=======================
비나한인 안내
=======================

베트남 전지역 '법인설립,공장설립,입지선정'

법인주소 법인장 변경, 지분인수, 대표사무소 개설,
업종 추가변경, 로컬법인설립, 워크퍼밋,
각종 인허가 관련, 공장부지 임대공장 입지선정 컨설팅

 

입지선정부터 법인설립까지 일괄 서비스 제공

베트남 관련 동일업종 업력 15년 이상에 걸쳐 축적된 경험과 노하우를 바탕으로 일관성 있는 선제적 컨설팅 제공과 전문 변호사, 법률행정 전문 통/번역 요원, 한국인 전문가 상주로 인한 완벽한 커뮤니케이션으로 최소의 시간과 비용으로 최선의 결과치 돌출을 기대할 수 있고 검증된 전문 업체 'VINAHANIN CO.,LTD' 입니다.
공식 홈페이지: www.vinahanin.com


상담/문의

-업무 시간: AM8 ~ PM5

-베트남(국가번호 +84)

0909 194 181 (한국어/일어)
028 6681 0114 (베트남어/영어)

-한국에서: +84 909 194181 (한국인 직통)
-이메일: viethoasong@gmail.com (실시간 체크)
-카카오톡 ID: vinahanin (무료 직통 통화 가능)
-카톡 상담 시간: AM7~PM7
(베트남 시간, 
휴무일 카톡 상담 가능)

 

언제 어디서나 온라인 '바로상담'..! 


-카카오톡 바로 무료 상담/문의-
QR코드 스캔 시 '카카오톡' 톡/메시지 가능,
클릭 시 '카카오 채널' 1:1 채팅/전화 상담 가능.

카카오톡 아이디: vinahanin

 

vinahanin

 

-네이버 톡톡 바로 무료 상담/문의-

 

vinahanin