City View Bus

푸미흥 셔틀버스 운행코스 및 시간표(Phu My Hung-Dong Khoi)

요금 15,000 VND

 

124번 최근 업데이트 확인 사이트

https://buytbuyt.com/xe-buyt/phu-my-hung-khu-s-quan-1

 

운행 코스

푸미흥=>동커이

Nguyen Luong Bang - Street 20 - Tieu Nam - Street 17 - Nguyen Luong Bang - Pham Trieu - 내부 도로 - Tran Van Tra - N-Nam 거리 - Ton Dat Tien - Nguyen Duc Canh - Nguyen Van Linh - Nguyen Huu Tho - Khanh Hoi - Hoang Dieu - Calmetle - Pham Ngu Lao - Huynh Thuc Khang - Mac Thi Buoi - Dong Khoi

 

동커이=> 푸미흥

Dong Khoi - Ton Duc Thang - Ham Nghi - Nam Ky Khoi Nghia - Nguyen Thai Binh - Calme - Hoang Dieu - Khanh Hoi - Nguyen Huu Tho - Nguyen Van Linh - Nguyen Duc Canh - Ton Dat Tien - N-Nam - Tran 거리 Van Tra - 내부 거리 - Pham Trieu - Nguyen Luong Bang - 17번가 - Tieu Nam - 20번가 - Nguyen Luong Bang.

 

Phu-My-Hung.png

 

 

 

 

출발시간(이미지를 클릭하면 보다 큰 이미지로 볼 수 있음)

PMH: 푸미흥(Phu My Hung)

DK: Dong Khoi(동커이) 럭키 플라자 앞(Pho 24)

 

Time.png