Skip to content

베트남 뉴스 / Vietnam NEWS

202112306.jpg

 

 베트남 재정부는 장기적인 신형 코로나 바이러스 감염증(COVID-19)의 영향을 경감하는 대책의 일환으로서 각종 요금·수수료에 관한 감면조치 적용 기간을 연장하는 통달 제120호/2021/TT-BTC를 발송했다.

 

통달문에 따르면, (1) 자동차, 특수용도 오토바이, 기술안전 및 환경보호 인증서 발급 수수료 50% 할인, (2) 내수로 신고 수수료 50% 감면, (3) 지상파 이동서비스 무선주파수 사용료 20% 할인 등 3종류의 요금·수수료가 감면조치 대상 목록에 새롭게 추가되어 모두 37종류의 요금·수수료가 10~50% 인하된다. 조치의 적용기간은 2022년 1월 1일부터 6월 30일까지이다.

 

대상 리스트에는 ◇은행 설립 인가 수수료, ◇건설 투자 안건의 심사료, ◇해외·국내 여행 서비스 사업 라이센스의 발행 심사료, ◇증권 분야의 수수료·요금, ◇비영리 출판물의 수입 허가증 발행 수수료, ◇지적재산권보호신청수수료, ◇지상통신서비스의 무선 주파수 사용료 등도 포함된다.

 

적용 대상인 37종류(베트남어)

Số 120/2021 / TT-BTC

2019

Tên phí, l phí

Mc thu

1

Phí khai thác và s dng d liu v môi trường

Bng 70% mc thu phí quy đnh ti Biu mc thu phí khai thác và s dng d liu v môi trường ban hành kèm theo Thông tư s 22/2020/TT-BTC ngày 10 tháng 4 năm 2020 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí khai thác và s dng d liu v môi trường.

2

a) L phí cp giy phép thành lp và hot đng ca ngân hàng

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti đim a Mc 1 Biu mc thu l phí ti khon 1 Điu 4 Thông tư s 150/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np l phí cp giy phép thành lp và hot đng ca t chc tín dng; giy phép thành lp chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đi din ca t chc tín dng nước ngoài, t chc nước ngoài khác có hot đng ngân hàng; giy phép hot đng cung ng dch v trung gian thanh toán cho các t chc không phi là ngân hàng.

b) L phí giy phép thành lp và hot đng ca t chc tín dng phi ngân hàng

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti đim b Mc 1 Biu mc thu l phí ti khon 1 Điu 4 Thông tư s 150/2016/TT-BTC .

3

a) L phí cp chng ch năng lc hot đng xây dng cho t chc

b) L phí cp chng ch hành ngh hot đng xây dng cho cá nhân

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti khon 1 Điu 4 Thông tư s 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np l phí cp giy phép hot đng xây dng.

4

a) Phí thm đnh d án đu tư xây dng

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti Mc 1 Biu mc thu phí thm đnh d án đu tư xây dng, phí thm đnh thiết kế cơ s ban hành kèm theo Thông tư s 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh d án đu tư xây dng, phí thm đnh thiết kế cơ s.

b) Phí thm đnh thiết kế cơ s

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti Mc 2 Biu mc thu phí thm đnh d án đu tư xây dng, phí thm đnh thiết kế cơ s ban hành kèm theo Thông tư s 209/2016/TT-BTC .

5

a) Phí thm đnh thiết kế k thut

b) Phí thm đnh d toán xây dng

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti Biu mc thu phí ban hành kèm theo Thông tư s 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh thiết kế k thut, phí thm đnh d toán xây dng.

6

a) Phí thm đnh cp Giy phép kinh doanh dch v l hành quc tế, Giy phép kinh doanh dch v l hành ni đa

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti khon 1 Điu 4 Thông tư s 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np và qun lý phí thm đnh cp Giy phép kinh doanh dch v l hành quc tế, Giy phép kinh doanh dch v l hành ni đa; phí thm đnh cp th hướng dn viên du lch; l phí cp Giy phép thành lp văn phòng đi din ti Vit Nam ca doanh nghip kinh doanh dch v l hành nước ngoài.

b) Phí thm đnh cp th hướng dn viên du lch

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti khon 2 Điu 4 Thông tư s 33/2018/TT-BTC .

7

Phí thm đnh cp phép thăm dò, khai thác, s dng tài nguyên nước; hành ngh khoan nước dưới đt do cơ quan trung ương thc hin

Bng 80% mc thu phí quy đnh ti Biu mc thu phí thm đnh cp phép thăm dò, khai thác s dng tài nguyên nước, hành ngh khoan nước dưới đt và x nước thi vào ngun nước ban hành kèm theo Thông tư s 270/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh cp phép thăm dò, khai thác, s dng tài nguyên nước; x thi vào ngun nước và hành ngh khoan nước dưới đt do cơ quan trung ương thc hin.

8

Phí khai thác, s dng thông tin, d liu khí tượng thu văn

Bng 70% mc thu phí quy đnh ti Biu mc thu phí khai thác, s dng thông tin, d liu khí tượng thy văn ban hành kèm theo Thông tư s 197/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí khai thác, s dng thông tin, d liu khí tượng thu văn.

9

a) Phí, l phí trong lĩnh vc chng khoán (tr 02 khon phí, l phí quy đnh ti đim b, đim c dưới đây)

Bng 50% mc thu phí, l phí quy đnh ti Biu mc thu phí, l phí trong lĩnh vc chng khoán ban hành kèm theo Thông tư s 272/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí, l phí trong lĩnh vc chng khoán.

b) L phí cp mi, cp đi, cp li giy chng nhn (chng ch) hành ngh chng khoán cho cá nhân hành ngh chng khoán ti công ty chng khoán, công ty qun lý qu đu tư chng khoán và công ty đu tư chng khoán

Áp dng mc thu l phí quy đnh ti đim 20 Mc I Biu mc thu phí, l phí trong lĩnh vc chng khoán ban hành kèm theo Thông tư s 272/2016/TT-BTC .

c) Phí giám sát hot đng chng khoán

Áp dng mc thu phí quy đnh ti đim 2 Mc II Biu mc thu phí, l phí trong lĩnh vc chng khoán ban hành kèm theo Thông tư s 272/2016/TT-BTC .

10

a) Phí thm đnh ni dung tài liu không kinh doanh đ cp giy phép xut bn

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti khon 1 Điu 4 Thông tư s 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh ni dung tài liu không kinh doanh đ cp giy phép xut bn, l phí cp giy phép nhp khu xut bn phm không kinh doanh và l phí đăng ký nhp khu xut bn phm đ kinh doanh.

b) L phí cp giy phép nhp khu xut bn phm không kinh doanh

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti khon 2 Điu 4 Thông tư s 214/2016/TT-BTC .

c) L phí đăng ký nhp khu xut bn phm đ kinh doanh

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti khon 3 Điu 4 Thông tư s 214/2016/TT-BTC .

11

a) Phí thm đnh kinh doanh hàng hoá, dch v hn chế kinh doanh thuc lĩnh vc thương mi; phí thm đnh kinh doanh hàng hoá, dch v kinh doanh có điu kin thuc lĩnh vc thương mi đi vi ch th kinh doanh là t chc, doanh nghip; phí thm đnh kinh doanh hàng hoá, dch v kinh doanh có điu kin thuc lĩnh vc thương mi đi vi ch th kinh doanh là h kinh doanh, cá nhân

 

a.1) Ti khu vc thành ph trc thuc trung ương và khu vc thành ph, th xã trc thuc tnh

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti đim a, đim b, đim c khon 1 Điu 4 Thông tư s 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh kinh doanh hàng hoá, dch v hn chế kinh doanh; hàng hoá, dch v kinh doanh có điu kin thuc lĩnh vc thương mi và l phí cp Giy phép thành lp S Giao dch hàng hoá.

a.2) Ti các khu vc khác

Bng 50% mc thu phí tương ng quy đnh ti đim a.1 ca S th t 11.

b) L phí cp Giy phép thành lp S Giao dch hàng hoá

 

b.1) Ti khu vc thành ph trc thuc trung ương và khu vc thành ph, th xã trc thuc tnh

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti đim d khon 1 Điu 4 Thông tư s 168/2016/TT-BTC .

b.2) Ti các khu vc khác

Bng 50% mc thu phí tương ng quy đnh ti đim b.1 ca S th t 11.

12

Phí đăng ký (xác nhn) s dng mã s mã vch nước ngoài

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti khon 2 Điu 4 Thông tư s 232/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí cp mã s mã vch.

13

L phí s hu công nghip

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti Mc A Biu mc thu phí, l phí s hu công nghip ban hành kèm theo Thông tư s 263/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí, l phí s hu công nghip.

14

Phí nhượng quyn khai thác cng hàng không, sân bay

Bng 90% mc thu phí quy đnh ti Điu 4 Thông tư s 247/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý s dng phí nhượng quyn khai thác cng hàng không, sân bay.

15

a) L phí ra, vào cng hàng không, sân bay đi vi chuyến bay ca nước ngoài đến các Cng hàng không Vit Nam

Bng 90% mc thu l phí quy đnh ti khon 1 Điu 4 Thông tư s 194/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np phí hi quan và l phí ra, vào cng hàng không, sân bay đi vi chuyến bay ca nước ngoài đến các Cng hàng không Vit Nam.

b) Phí hi quan đi vi chuyến bay ca nước ngoài đến các Cng hàng không Vit Nam

Bng 90% mc thu phí quy đnh ti khon 2 Điu 4 Thông tư s 194/2016/TT-BTC .

16

a) Phí thm đnh cp chng ch, giy phép, giy chng nhn trong hot đng hàng không dân dng; cp giy phép ra vào khu vc hn chế ti cng hàng không, sân bay (tr ni dung thu ti các s th t: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5.1, 5, 6 Mc VI Phn A Biu mc thu phí, l phí áp dng mc thu phí tương ng quy đnh ti Mc VI Phn A Biu mc thu phí, l phí trong lĩnh vc hàng không ban hành kèm theo Thông tư s 193/2016/TT-BTC)

Bng 80% mc thu phí quy đnh ti Mc VI Phn A Biu mc thu phí, l phí trong lĩnh vc hàng không ban hành kèm theo Thông tư s 193/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí, l phí trong lĩnh vc hàng không.

 

b) Phí đăng ký giao dch bo đm đi vi tàu bay (tr ni dung thu ti s th t 4 Mc VIII Phn A Biu mc thu phí, l phí áp dng mc thu phí quy đnh ti Mc VIII Phn A Biu mc thu phí, l phí trong lĩnh vc hàng không ban hành kèm theo Thông tư s 193/2016/TT-BTC)

Bng 80% mc thu phí quy đnh ti Mc VIII Phn A Biu mc thu phí, l phí trong lĩnh vc hàng không ban hành kèm theo Thông tư s 193/2016/TT-BTC .

 

17

 

a) Phí đăng ký giao dch bo đm

 

Bng 80% mc thu phí quy đnh ti đim a, đim b và đim d Mc 1 Biu mc thu phí ti Điu 4 Thông tư s 202/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí trong lĩnh vc đăng ký giao dch bo đm; và bng 80% mc thu phí quy đnh ti đim c, đim đ Mc 1 Biu mc thu phí ti Điu 1 Thông tư s 113/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 ca B trưởng B Tài chính sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 202/2016/TT-BTC.

b) Phí cung cp thông tin v giao dch bo đm bng đng sn (tr tàu bay), tàu bin

Bng 80% mc thu phí quy đnh ti Mc 2 Biu mc thu phí ti Điu 4 Thông tư s 202/2016/TT-BTC .

18

Phí thm đnh điu kin kinh doanh trong hot đng kim đnh k thut an toàn lao đng; hun luyn an toàn, v sinh lao đng

Bng 70% mc thu phí quy đnh ti Điu 1 Thông tư s 110/2017/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2017 ca B trưởng B Tài chính sa đi, b sung Biu mc thu phí thm đnh điu kin kinh doanh trong hot đng kim đnh k thut an toàn lao đng; hun luyn an toàn, v sinh lao đng ban hành kèm theo Thông tư s 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh điu kin kinh doanh trong hot đng kim đnh k thut an toàn lao đng; hun luyn an toàn, v sinh lao đng.

19

a) L phí cp Giy phép hot đng đưa người lao đng đi làm vic có thi hn nước ngoài

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti Mc 1 Biu mc thu ti Điu 4 Thông tư s 259/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí xác minh giy t tài liu, l phí cp Giy phép hot đng đưa người lao đng đi làm vic có thi hn nước ngoài.

b) Phí xác minh giy t, tài liu theo yêu cu ca t chc, cá nhân trong nước

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti Mc 3 Biu mc thu ti Điu 4 Thông tư s 259/2016/TT-BTC .

20

a) L phí cp văn bng bo h, cp chng nhn đăng ký hp đng chuyn giao quyn s hu công nghip

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti đim 1 Mc I Biu phí, l phí trong lĩnh vc trng trt và ging cây lâm nghip ban hành kèm theo Thông tư s 207/2016/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí, l phí trong lĩnh vc trng trt và ging cây lâm nghip.

b) L phí np đơn đăng ký bo h quyn s hu trí tu

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti đim 2 Mc I Biu phí, l phí trong lĩnh vc trng trt và ging cây lâm nghip ban hành kèm theo Thông tư s 207/2016/TT-BTC .

c) L phí cp chng ch hành ngh đi din s hu công nghip, công b, đăng b đi din s hu công nghip

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti đim 3 Mc I Biu phí, l phí trong lĩnh vc trng trt và ging cây lâm nghip ban hành kèm theo Thông tư s 207/2016/TT-BTC .

d) Phí bo h ging cây trng:

d.1) Duy trì hiu lc Bng bo h ging cây trng: T năm th 1 đến năm th 3; t năm th 4 đến năm th 6; t năm th 7 đến năm th 9

d.2) Duy trì hiu lc Bng bo h ging cây trng: T năm th 10 đến năm th 15; t năm th 16 đến hết thi gian hiu lc ca Bng bo h

 

Bng 80% mc thu phí tương ng quy đnh ti đim 3 Mc III Biu phí, l phí trong lĩnh vc trng trt và ging cây lâm nghip ban hành kèm theo Thông tư s 207/2016/TT-BTC .

Bng 70% mc thu phí tương ng quy đnh ti đim 3 Mc III Biu phí, l phí trong lĩnh vc trng trt và ging cây lâm nghip ban hành kèm theo Thông tư s 207/2016/TT-BTC .

21

L phí cp h chiếu, giy thông hành, giy phép xut cnh, tem AB

Bng 80% mc thu l phí quy đnh ti Mc I Biu mc thu phí, l phí ban hành kèm theo Thông tư s 25/2021/TT-BTC ngày 07 tháng 4 năm 2021 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí, l phí trong lĩnh vc xut cnh, nhp cnh, quá cnh, cư trú ti Vit Nam.

22

a) L phí cp giy phép qun lý pháo

Bng 80% mc thu l phí quy đnh ti Mc III Biu mc thu ti Điu 1 Thông tư s 23/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 4 năm 2019 ca B trưởng B Tài chính sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 218/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh điu kin thuc lĩnh vc an ninh; phí sát hch cp chng ch nghip v bo v; l phí cp giy phép qun lý pháo; l phí cp giy phép qun lý vũ khí, vt liu n, công c h tr.

b) L phí cp giy phép qun lý vũ khí, vt liu n, công c h tr

Bng 80% mc thu l phí quy đnh ti Mc IV Biu mc thu ti Điu 1 Thông tư s 23/2019/TT-BTC .

23

a) Phí gii quyết yêu cu đc lp ca người có quyn li, nghĩa v liên quan

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti đim a khon 2 Điu 4 Thông tư s 58/2020/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2020 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí x lý v vic cnh tranh.

b) Phí thm đnh h sơ hưởng min tr trong gii quyết v vic cnh tranh

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti đim b khon 2 Điu 4 Thông tư s 58/2020/TT-BTC .

24

Phí kim đnh phương tin phòng cháy và cha cháy

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti Biu phí kim đnh phương tin phòng cháy và cha cháy ban hành kèm theo Thông tư s 02/2021/TT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2021 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí kim đnh phương tin phòng cháy và cha cháy.

25

Phí thm đnh phê duyt thiết kế phòng cháy và cha cháy

Bng 50% mc thu phí tính theo quy đnh ti Điu 5 và Biu mc t l tính phí thm đnh phê duyt thiết kế v phòng cháy và cha cháy ban hành kèm theo Thông tư s 258/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh phê duyt thiết kế phòng cháy và cha cháy.

26

L phí cp Căn cước công dân

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti Điu 4 Thông tư s 59/2019/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2019 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np và qun lý l phí cp Căn cước công dân.

27

Phí trong lĩnh vc y tế

Bng 70% mc thu phí quy đnh ti Điu 1 Thông tư s 11/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2020 ca B trưởng B Tài chính sa đi, b sung mt s điu ca Thông tư s 278/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí trong lĩnh vc y tế; và bng 70% mc thu phí quy đnh ti Mc II; Mc III; các đim 2, đim 3, đim 5, đim 6, đim 7, đim 8, đim 9 Mc IV; Mc V Biu mc thu phí trong lĩnh vc y tế ban hành kèm theo Thông tư s 278/2016/TT-BTC .

28

Phí s dng đường b thu đi vi:

 

a) Xe ô tô kinh doanh vn ti ca doanh nghip kinh doanh vn ti, hp tác xã kinh doanh vn ti, h kinh doanh vn ti

a.1) Xe ô tô kinh doanh vn ti hành khách (xe ô tô ch người, các loi xe buýt vn ti hành khách công cng)

 


a.2) Xe ti, xe ô tô chuyên dùng, xe đu kéo

 

 

 

Bng 70% mc thu phí quy đnh ti đim 1, đim 2, đim 3, đim 4, đim 5 Mc 1 Biu mc thu phí s dng đường b ban hành kèm theo Thông tư s 70/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2021 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, min, qun lý và s dng phí s dng đường b.

Bng 90% mc thu phí quy đnh ti đim 2, đim 3, đim 4, đim 5, đim 6, đim 7, đim 8 Mc 1 Biu mc thu phí s dng đường b ban hành kèm theo Thông tư s 70/2021/TT-BTC .

b) Xe tp lái, xe sát hch (tr xe thuc trường hp không chu phí quy đnh ti đim đ khon 2 Điu 2 Thông tư s 70/2021/TT-BTC) ca các cơ s đào to lái xe, trung tâm sát hch lái xe

Bng 70% mc thu phí quy đnh ti Mc 1 Biu mc thu phí s dng đường b ban hành kèm theo Thông tư s 70/2021/TT-BTC.

29

Phí trong công tác an toàn thc phm

Bng 90% mc thu phí quy đnh ti Biu phí trong công tác an toàn thc phm ban hành kèm theo Thông tư s 67/2021/TT-BTC ngày 05 tháng 8 năm 2021 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí trong công tác an toàn thc phm.

30

Phí thm đnh kinh doanh có điu kin thuc lĩnh vc thc ăn, sn phm x lý ci to môi trường dùng trong nuôi trng thy sn

Bng 90% mc thu phí quy đnh ti đim 3 Mc II Biu phí, l phí trong lĩnh vc qun lý cht lượng vt tư nuôi trng thy sn ban hành kèm theo Thông tư s 284/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí, l phí trong lĩnh vc qun lý cht lượng vt tư nuôi trng thy sn.

31

Phí s dng kết cu h tng đường st

Bng 50% mc phí quy đnh ti Điu 3 Thông tư s 295/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np phí s dng kết cu h tng đường st.

32

Phí thm đnh cp giy phép kinh doanh sn phm, dch v mt mã dân s, giy chng nhn hp chun sn phm mt mã dân s, giy chng nhn hp quy sn phm mt mã dân s

Bng 80% mc thu phí quy đnh ti Mc I và Mc II Biu mc thu phí, l phí ban hành kèm theo Thông tư s 249/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí thm đnh cp giy phép kinh doanh sn phm, dch v mt mã dân s; giy chng nhn hp chun sn phm mt mã dân s; giy chng nhn hp quy sn phm mt mã dân s và l phí cp giy phép nhp khu sn phm mt mã dân s.

33

Phí trong chăn nuôi

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti Biu mc thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư s 24/2021/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2021 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí trong chăn nuôi.

34

a) L phí cp giy chng nhn kim dch đng vt, sn phm đng vt trên cn; thy sn nhp khu, quá cnh, tm nhp tái xut (gm kho ngoi quan), chuyn ca khu

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti đim 1 Mc I Biu phí, l phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư s 101/2020/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2020 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý phí, l phí trong công tác thú y.

b) L phí cp chng ch hành ngh dch v thú y

Bng 50% mc thu l phí quy đnh ti đim 2 Mc I Biu phí, l phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư s 101/2020/TT-BTC .

c) Phí kim dch đng vt (kim tra lâm sàng gia cm)

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti đim 1.4 Mc III Biu phí, l phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư s 101/2020/TT-BTC .

35

L phí cp giy chng nhn kim đnh an toàn k thut và bo v môi trường đi vi xe cơ gii, xe máy chuyên dùng

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti đim 4 Biu mc thu l phí ban hành kèm theo Thông tư s 199/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý l phí cp giy chng nhn bo đm cht lượng, an toàn k thut đi vi máy, thiết b, phương tin giao thông vn ti có yêu cu nghiêm ngt v an toàn.

36

Phí s dng tn s vô tuyến đin đi vi nghip v di đng mt đt (Mng vin thông di đng mt đt nhn tin dùng riêng và Mng vin thông dùng riêng s dng tn s thuc nghip v di đng, mng vin thông di đng mt đt trung kế)

Bng 80% mc thu phí quy đnh ti đim 3.1, đim 3.2 khon 3 Mc II Phn B Biu mc thu l phí cp giy phép s dng tn s vô tuyến đin và phí s dng tn s vô tuyến đin ban hành kèm theo Thông tư s 265/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng l phí cp giy phép s dng tn s vô tuyến đin và phí s dng tn s vô tuyến đin.

37

Phí trình báo đường thy ni đa

Bng 50% mc thu phí quy đnh ti đim 3 khon 1 Điu 4 Thông tư s 248/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 ca B trưởng B Tài chính quy đnh mc thu, chế đ thu, np, qun lý và s dng phí, l phí áp dng ti cng, bến thu ni đa.

- 발췌 번역 / 정리 - ⓒ 비나한인 https://www.vinahanin.com

베트남 법인설립 절차 준비서류
카톡 상담문의
Factory_tran.png

바로 문의/상담 등록

베트남 투자진출 관련 간단한 문의는 아래에 등록해 주시면 체크 후 회신드리도록 하겠습니다.
법인설립, 공장설립 문의의 경우에는 기본 정보를 알아야 원하시는 답변을 드릴 수 있으니
'여기 클릭'  하여 등록해 주시면 이메일로 회신드리도록 하겠습니다.
타 업체에서 진행한 결과에 대한 검증이나 후속 조치 등에 따른 문의 등, 문의 내용에 따라 회신이 거부될 수도 있으며, 회신이 늦어질 경우에는
E-mail 주소 viethoasong@gmail.com
또는 카톡 무료 통화(ID: vinahanin)이나
전화 0909 194 181(베트남 +84)로 문의해 주시기 바랍니다.

*각 항의 공백 부분을 한 번 클릭한 후 입력

간단한 문의 내용 보내기
Message
제목
이름(회사명)
이메일
전화번호
분류
비밀번호
내용
개인정보 수집 및 이용에 대한 안내
1. 개인정보의 수집·이용 목적
  -문의에 답변을 위한 목적 이외의 용도로는 이용되지 않습니다.

 2. 수집하려는 개인정보의 항목
  -업체명(이름)
  -전화번호
  -이메일

*본 '문의등록'의 경우 개인 정보 수집 이용에 동의하는 것으로 간주 됩니다.

Copyright VINAHANIN.com All rights reserved. Since 2006, E-MAIL: viethoasong@gmail.com. VINAHANIN CO.,LTD

Add: 3F, VIETPHONE BUILDING 64 Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, Quan 1, Ho Chi Minh, VIETNAM.

sketchbook5, 스케치북5

sketchbook5, 스케치북5

나눔글꼴 설치 안내


이 PC에는 나눔글꼴이 설치되어 있지 않습니다.

이 사이트를 나눔글꼴로 보기 위해서는
나눔글꼴을 설치해야 합니다.

설치 취소